Szkody komunikacyjne

Szkodą na mieniu jest wszelki uszczerbek majątkowy nie polegający na naruszeniu dóbr osobistych, powstały zatem bez związku z osobą poszkodowanego. Zakres szkody na mieniu obejmuje: pożar, powódź, wynikające z tego uszkodzenia, zniszczenia, zagarnięcie cudzej rzeczy, naruszenie konkretnego prawa majątkowego, naruszenie majątku jako pewnej całości.

Jeżeli zatem uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu uległ Państwa pojazd albo spaleniu, zalaniu czy kradzieży uległo Państwa mienie (w mieszkaniu, domu, firmie ) zgodnie z zakresem ubezpieczenia przysługuje Państwu naprawienie powstałej szkody.

Przepis art. 361 § 2 k.c. mówi że naprawienie szkody obejmuje – w granicach normalnego związku przyczynowego – straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.

utracone korzyści – szkoda taka zaistnieje np. w przypadku, gdy poszkodowany, którego pojazd uległ uszkodzeniu, nie mógł wykonać usługi, za którą przysługiwałoby mu wynagrodzenie (np. uszkodzenie taksówki powoduje, iż taksówkarz nie będzie miał możliwości pracy przez określony czas, a tym samym nie uzyska z tytułu wykonywanej pracy odpowiedniego wynagrodzenia). Szczególne znaczenie ma to więc dla osób używających pojazd do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, a także dla firm.

strata rzeczywista – to zazwyczaj w dużym uproszczeniu poniesione koszty; szkoda taka zaistnieje również w sytuacji, gdy poszkodowany był zmuszony do najmu pojazdu zastępczego, gdyż wskutek wypadku zawinionego przez innego kierowcę, nie mógł użytkować własnego pojazdu.

Zazwyczaj jednak dochodzenie odszkodowania z jednego tytułu (np. utraconych korzyści) wyklucza dochodzenie odszkodowania z tytuły straty wskutek niemożności korzystania z pojazdu) i odwrotnie.